2007-ieji paskelbti Europos lygių galimybių visiems metais

 

2006 m. gegužės 17 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas (Nr. 771/2006/EB), kuris 2007-uosius paskel Europos lygių galimybių visiems metais.

 

Šio sprendimo pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad Sąjungoje būtų taikomas ir remiamas nediskriminavimo principas ES direktyvose įtvirtintais pagrindais ir suteikti pagreitį nacionalinei lygių galimybių ir kovos su diskriminacija politikai.

 

Lygių galimybių metų priemonės bus skiriamos kovai su diskriminacija:

-       dėl lyties;

-       dėl rasinės ar etninės kilmės;

-       dėl religijos ar tikėjimo;

-       dėl negalios;

-       dėl amžiaus;

-       dėl lytinės orientacijos principas.

 

Valstybės narės raginamos imtis priemonių kovai su daugialype diskriminacija, taip pat skirti reikiamą dėmesį lyčių lygybės aspektų integravimui įgyvendinant suplanuotas Lygių galimybių metų priemones.

 

Lygių galimybių metai suteiks progą atkreipti visuomenės ir sprendimų priėmėjų dėmesį į diskriminacijos ir socialinės atskirties problemas. Įvairaus pobūdžio priemonėmis (seminarais, konferencijomis, renginiais, informacinėmis kampanijomis, tyrimais, socialinėmis akcijomis ir kt.) bus siekiama didinti Lietuvos gyventojų, tame tarpe ir  pažeidžiamų visuomenės grupių informuotumą turimų teisių klausimais, gerinti žmonių galimybes dalyvauti įvairiose visuomenės gyvenimo sferose, užtikrinti jų interesų atstovavimą įvairiais lygmenimis.

 

Lygių galimybių visiems metai bus pirmoji Europos Sąjungos informacinė iniciatyva, susijusi su visomis šešiomis EB sutartimi uždraustos diskriminacijos rūšimis ir padedanti skleisti išsamią informaciją apie lygias galimybes visiems visoje Europos Sąjungoje.

 

Europos lygių galimybių visiems metų tikslai:

 

Ř                  Teisės. Siekiama didinti visuomenės informuotumą apie teisę į nediskriminaciją bei daugialypės diskriminacijos problemas.

Ř                  Atstovavimas. Siekiama skatinti diskusijas apie metodus, kaip padidinti socialiai pažedžiamų grupių dalyvavimą visuomenės gyvenime.

Ř                  Pripažinimas. Siekiama skatinti ir puoselėti įvairovę ir lygybę, akcentuojant jų teikiamą naudą visuomenei.

Ř                  Pagarba. Siekiama kurti darnesnę visuomenę, naikinant stereotipus, išankstinio nusistatymo ar smurto apraiškas.

 

Nacionalinė įgyvendinimo institucija

 

Lietuvoje veiksmus nacionaliniu lygmeniu organizuoja ir įgyvendina Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Ji atsako už nacionalinės strategijos ir prioritetų Europos metams nustatymą ir individualių veiksmų, kurie turi būti pasiūlyti Bendrijai finansuoti, pasirinkimą.

 

Siekiant užtikrinti efektyvų dialogą su pilietine visuomene planuojant ir įgyvendinant Europos lygių galimybių visiems metų priemones, buvo sukurtas Lygių galimybių visiems metų patariamasis komitetas, kurį sudaro valstybės įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir socialinių partnerių atstovai.

 

Nacionalinė strategija ir prioritetai

 

Europos Komisija įpareigojo valstybes nares parengti Nacionalines strategijas, kurių pagrindu bus skiriama ES parama Lygių galimybių metų priemonėms nacionaliniu lygmeniu.  Nacionalinės strategijos tikslas:

·      apžvegti esamas diskriminacijos problemas, turimus duomenis ir nacionalinį lygių galimybių mechanizmą;

·      nustatyti nacionalinius prioritetus, kuriais patikslinami keturių pagrindinių Europos lygių galimybių visiems metų tikslai – teisės, atstovavimas, pripažinimas ir pagarba;

·      numatyti pilietinės visuomenės įtraukimo ir informavimo mechanizmus;

·      suplanuoti reikiamas įgyvendinti priemones, jų tikslines grupes, laukiamus rezultatus, galimus struktūrinius ar kultūrinius trūkdžius ir pažangos indikatorius.

 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Lygių galimybių metų patariamuoju komitetu parengs nacionalinę strategiją iki 2006 m. gruodžio 15 d. ir teiks ją Europos Komisijai.

 

Finansavimas

 

Ř                  Viso lygių galimybių metams yra skirta 7,65 mln. eurų (visoms valstybėms narėms kartu).

 

Ř                  Europos Komisijos paramą valstybėms narėms nulėmė jų turimi balsai Ministrų Taryboje.

 

Ř                  Lietuvai skirta maksimali suma – 150.000 eurų.

 

Ř                  Europos Komisija finansuos 50 proc. įgyvendinamų veiksmų. Likusias reikalingas lėšas Europos lygių galimybių metams įgyvendinti skirs Lietuvos Respublikos Vyriausybė pagal Nacionalinę antidiskriminacinę 2006-2008 metų programą.

 

Kvietimas teikti paraiškas

 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos kvietimu visos įstaigos ir organizacijos galėjo teikti pasiūlymus dėl Lygių galimybių metais reikiamų įgyvendinti priemonių iki 2006 m. spalio 12 d. Apsvarstę pateikus pasiūlymus, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovai ir Lygių galimybių metų patariamojo komiteto nariai nuspręs, kurios iš pasiūlytų priemonių bus įtrauktos į Europos Komisijai teikiamą priemonių planą.

 

Planuojama, jog kvietimai teikti paraiškas ir gauti finansavimą konkrečių priemonių įgyvendinimui bus skelbiami šių metų gruodžio ar kitų metų sausio mėn. Platesnė informacija visas suinteresuotas įstaigas ir organizacijas pasieks vėliau.

 

 

Daugiau informacijos apie Lygių galimybių metų paminėjimą Lietuvoje:

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėja Indrė Mackevičiūtė, 8~5 2612740, inmack@lrs.lt

 

Daugiau informacijos apie kitų valstybių iniciatyvas bei Europos lygių galimybių visiems metų paminėjimą Europos Sąjungos mastu (anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis):

http://equality2007.europa.eu