ŠEIMOS PLANETA:

Šeimai palankaus universiteto modelis kuriamas Šiaulių universitete

 

Šeimai palanki organizacija (family-friendly organisation) – pasaulyje gerai žinomas, palankiai vertinamas ir sparčiai plintantis reiškinys. Tai tokia organizacija, kurioje gerbiamas privatus darbuotojo gyvenimas, rūpinamasi asmens saugumu, padedama derinti profesinius ir šeimos įsipareigojimus, t. y. sudarytos sąlygos ne tik dirbti, siekti karjeros, bet ir rūpintis šeima – auginti vaikus, prižiūrėti globos reikalingus šeimos narius („šeimos“ sąvoka apima ne tik tėvus ir vaikus, bet ir vyresnių kartų šeimos narius, gyvenimo partnerius, globojamus vaikus ir kt.).

 

Projektas „ŠEIMOS PLANETA“

Mūsų šalyje šeimai palankios organizacijos dar tik žengia pirmuosius žingsnius. Kol kas dauguma Lietuvos darbdavių nenori pripažinti, kad šeimai palankios įstaigos statusas yra naudingas jiems patiems, kad profesinių pareigų derinimas su įsipareigojimais šeimai daro teigiamą įtaką darbo atmosferai, efektyvumui ir kokybei.

Tačiau Lietuvoje yra organizacijų, bandančių inicijuoti pokyčius. Viena iš tokių – Šiaulių universitetas (ŠU). Nuo 2004 m. gruodžio šiame universitete vykdomas ES iniciatyvos EQUAL konkursą laimėjęs projektas „ŠEIMOS PLANETA: Šeimai palanki organizacija“.

Projekto tikslas – kurti šeimai palankią studijų ir darbo aplinką universitete. Projektą įgyvendina į Nacionalinę vystymo bendriją susibūrę partneriai: Šiaulių universitetas, Šiaulių profesinių sąjungų susivienijimas, ŠU studentų atstovybė bei Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

 

Palankaus šeimai universiteto kūrimo prielaidos

Ką reiškia „šeimai palankus“ universitetas? Tai reiškia, kad čia rūpinamasi kiekvieno darbuotojo ir studento, jo šeimos poreikiais, teikiama organizuota pagalba sprendžiant problemas.

Sukurti tokio universiteto modelį – sudėtingas uždavinys. Universitetas – didelė ir specifinė institucija, kurioje aktyviai bendradarbiauja ne tik darbdaviai ir darbuotojai. Čia dirba dėstytojai, mokslininkai, mokosi studentai.

Šiaulių universitete rengiami specialistai, kurie dirbs Šiaulių regione ir visoje Lietuvoje – čia matydami tam tikrą bendruomenės modelį, jie formuoja savo sampratą, kuria bus pagrįsti ir jų pačių sprendimai įmonėse, kuriose dirbs ar kurioms vadovaus baigę universitetą. Be to, ŠU, be kitų specialistų, rengia ir būsimuosius pedagogus, tad nuo jų rengimo metodikos priklauso, ar dirbdami mokyklose jie formuos naują jaunosios kartos požiūrį, ar reprodukuos senus stereotipus.

Prasidėjus projektui atliktas tyrimas, kuriam vadovavo prof. Jonas Ruškus, atskleidė, kad ŠU turi palankios šeimai organizacijos bruožų ir resursų: kai kurie vadovai yra pakankamai lankstūs šeimos ir užimtumo vaidmenų derinimo klausimais, universitete yra geros laisvalaikio organizavimo tradicijos ir kt. Šiaulių universitetas – mobilus, lankstus, čia nėra nusistovėjusių nekintančių taisyklių, kaip kai kuriuose kituose senesniuose universitetuose, galima tikėtis pačios bendruomenės palankumo siūlomoms naujovėms. Iš daugelio kitų universitetų ŠU išsiskiria ir kaip turintis patirties lyčių studijų, lygių galimybių tyrimų srityje.

Tyrimo duomenys parodė, kad šeimai palankaus universiteto idėją labiausiai palaiko vaikus auginantys ir dėl to įvairiapusę diskriminaciją patiriantys studentai: jiems sunkiau susirasti darbą, planuoti savo karjerą, derinti šeimą ir profesinę veiklą, jie nėra pasirengę spręsti šeimos socialines, ekonomines, psichologines problemas. Mažiausiai suinteresuoti šeimai palankios darbo aplinkos kūrimu didelių padalinių vadovai, o projekto idėja jiems kelia pokyčių baimę.

 

Laužyti stereotipus – skatinti pokyčius

Projekto rengėjai stengėsi išryškinti skirtingus darbuotojų ir studentų, moterų ir vyrų poreikius aukštojoje mokykloje, identifikuoti diskriminaciją universitete ir už jo ribų patiriančias grupes.

Kaip ypač diskriminuojama išskirta studijuojančių/dirbančių, auginančių vaikus bei sergančiais asmenimis besirūpinančių moterų grupė.

Diskriminaciją labiausiai lemia susiklostę lyčių socialinių vaidmenų stereotipai. Tačiau vykdant projektą atsiskleidžia ir kitokios diskriminacijos apraiškų tarp vadovų ir pavaldinių, studentų ir dėstytojų: esama psichologinio spaudimo, bauginimo, seksualinio priekabiavimo atvejų, net smurto, kritikuojamos ir su profesine veikla siejamos asmeninės darbuotojų savybės.

Projekto rengėjai numatė priemones, kurios padėtų keisti visuomenės nuostatas į šeimą, į individą, į vyrų ir moterų santykius. Kuriama metodologija, kaip šių problemų sprendimui adaptuoti studijų turinį, keičiami kai kurie studijų moduliai.

Rengiamos įvairios „sąmonės keitimo“, t. y. poveikio vadovų, darbuotojų, studentų sąmonei, priemonės, kuriomis propaguojamas naujas požiūris į vyro ir moters vaidmenis šeimoje bei profesinėje veikloje. Siekiama skatinti bendradarbiavimą, atkreipti bendruomenės dėmesį į tarpusavio santykius, skatinti etišką elgesį. Didelis vaidmuo tenka į projekto veiklą įtrauktoms profsąjungoms – jos turėtų padėti darbdaviams kurti saugias, patogias darbo vietas, kontroliuoti, kad darbuotojai po darbo valandų ir svaitgaliais nebūtų apkraunami papildomais darbais ir pan.

 

Inovacijų  laboratorija

Vykdant projektą „ŠEIMOS PLANETA“ Šiaulių universitetas tapo tam tikra inovacijų laboratorija. Siekiama sukurti ir išbandyti inovatyvią metodiką, priemones, padedančias kurti šeimai palankią aplinką, išanalizuoti diegiamų naujovių efektyvumą, paklausą, ištirti, su kokiomis problemomis susiduriama jas įgyvendinant.

Universitete bandoma diegti lankstaus darbo laiko grafikus, išbandomas „sutrauktas darbo krūvis“, „akordinis darbas“ ir nuotolinis darbas. Vaikų turintiems studentams siūloma studijuoti pagal lanksčius tvarkaraščius. Surengti seminarai, kurių metu katedrų vedėjai, dėstytojai ir studentai buvo konsultuojami, kaip organizuoti studijas pagal individualius studijų planus ir kontraktus, parengtos ir ŠU interneto puslapyje paskelbtos specialios instrukcijos.

Universitete projekto dėka plėtojama nuotolinių studijų forma, leidžianti didinti studijų prieinamumą, lankstumą, efektyvumą. Bus sukurta ir išbandyta 10 nuotolinių studijų modulių.

Projekto „ŠEIMOS PLANETA“ lėšomis įrengtos dvi nuotolinio mokymosi klasės, sukurtos 24 naujos kompiuterizuotos mokymosi ir darbo vietos, kuriose sudaryta galimybė naudotis internetu ir (iš dalies) spausdintuvu.

Svarbi projekto inovacija – įvairios projekto lėšomis antri metai teikiamos kvalifikuotos teisinės, medicininės, psichologinės konsultacijos. Didelis konsultacinių paslaugų prieinamumas – jos vyksta tiesiogiai ir nuotoliniu būdu. Kompetentinga mediko ir psichologa pagalba leidžia spręsti universiteto bendruomenės narių asmenines ir šeimos problemas, taip gerėja darbo ir studijų kokybė. Teisinių paslaugų dėka didėja darbuotojų ir studentų teisinis raštingumas. Konsultacijų poreikį rodo tokie skaičiai: per 16 mėnesių suteikta 194 val. psichologo, 152 val. teisininko,102 val. mediko konsultacijų.

Be to, universiteto studentams Karjeros centre teikiamos įdarbinimo bei karjeros konsultavimo paslaugos. Projekto metu iki š. m. spalio mėn. jau suteikta 210 valandų karjeros ir įdarbinimo specialisto konsultacijų, todėl padaugėjo studijas bei darbą derinančių studentų.

Projekto metu surengta seminarų, paskaitų ŠU darbuotojams, projekto partneriams, jų medžiaga skelbiama projekto internetiniame puslapyje.

 

Vaikų priežiūros centras – naujiena Lietuvoje

Viena iš patraukliausių ir didžiausio dėmesio sulaukusių projekto naujovių – vaikų priežiūros centro įkūrimas. Šiame centre kasdien nuo 16 iki 21 val. studentai ir dėstytojai gali palikti savo 3 – 12 metų vaikus. Vaikai čia žaidžia, piešia, muzikuoja, juos prižiūri ir lavina atranką perėję ŠU Edukologijos fakulteto III – IV kursų studentai bei I kurso magistrantai. Vienas iš svarbiausių atrankos kriterijų – aukštas studento, magistranto pedagoginių, psichologinių disciplinų įvertinimo vidurkis. Atlyginimai centro darbuotojams mokami iš projekto „ŠEIMOS PLANETA“ lėšų.

Šalia vaikų priežiūros centro veikia viena iš projekto metu įrengtų distancinio mokymo klasių, todėl studentai ir darbuotojai taupo ir lėšas vaikų priežiūrai, ir savo laiką.

ŠU – pirmasis universitetas Lietuvoje, kuriame įkurtas vaikų priežiūros centras. Šio centro veikla projektui pasibaigus galės būti išlaikoma universiteto lėšomis.

Universitete jau teikiamos projekte numatytos mobilių auklių ir padėjėjų paslaugos. Atlikus apklausą, išsiaiškinta, kokių paslaugų dėstytojams ir studentams labiausiai trūksta. Projekto lėšomis sukurtos 6 mobilių auklių darbo vietos. Šiuo metu galima dviem trims valandoms išsikviesti auklę prižiūrėti vaiką ar neįgalų, nesavarankišką artimąjį, padėjėją namų ūkyje ar darbe. Kol kas auklės-padėjėjos dažniausiai kviečiamos padėti susitvarkyti su kai kuriomis darbo pareigomis, pagloboti vaikus po pamokų – palydėti į būrelį ir pan.

 

Patirtis bus naudinga kitiems

Vienas iš projekto tikslų – skleisti informaciją apie „ŠEIMOS PLANETOS“ pasiekimus.

Anot projekto vadovės, ŠU lyčių instituto direktorės dr. Virginijos Šidlauskienės, projekto rezultatais gali būti suinteresuoti pramonininkai, Rektorių konferencija, profsąjungos, studentų atstovybės ir kiti, kurie šalies ekonominėje ir socialinėje sferose realizuoja socialinio solidarumo idėją.

„Efektyvi organizacija yra tokia, kuri pati rūpinasi savo darbuotojų darbo ir gyvenimo kokybe. Mūsų projektas tik siūlo ir išbando įvairias priemones. Jeigu, pasibaigus projektui, mūsų universiteto, kitų aukštųjų mokyklų valdžia imsis lengvinti darbo ir šeimos sąlygas savo darbuotojams – moterims ir vyrams, skirti tam resursų, teiks siūlymus, kaip keisti teisinę bazę, tai ir bus didžiausia projekto „ŠEIMOS PLANETA“ nauda, – įsitikinusi Virginija Šidlauskienė.

 

Parengė Sigita Inčiūrienė