PROJEKTĄ REMIA

LIETUVOS RESPUBLIKA

EUROPOS SĄJUNGA

Europos socialinis fondas

 

Atskirų darbuotojų grupių garantijos

 

Darbuotojų, auginančių vaikų, garantijos.

 

§       Darbo kodekso 129 str. 4 d. darbo sutartis su darbuotojais, auginančiais vaikų iki 14 metų, gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Nutraukdamas darbo sutartį šio straipsnio pagrindu, darbdavys privalo tokį darbuotoją įspėti ne prieš du, bet prieš 4 mėnesius. (DK 130 str. 1 d.)

§       Darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus šio Kodekso 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus, taip pat laikinąją darbo sutartį pasibaigus jos terminui. (DK 132 str. 1 d.)

§       Su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės (Kodekso 129 straipsnis). (DK 132 str. 2 d.)

§       Darbo kodekso 135 str. numato, kad kai dėl ekonominių ar technologinių priežasčių ar darbovietės struktūrinių pertvarkymų mažinamas darbuotojų skaičius, pirmenybės teisę būti paliktiems dirbti turi darbuotojai, kurie vieni augina vaikus iki 16 metų.

§       DK 146 str. Darbuotojo, auginančio vaiką iki trejų metų, vieno auginančio vaiką iki 14 metų arba neįgalų vaiką iki 18 metų reikalavimu gali būti numatytas ne visas darbo laikas, t.y. pav. 4 valandos per darbo dieną, bet tokiu atveju atitinkamai mažėja ir atlyginimas.

§       DK 147 str. 5 d. Darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki 14 metų, jeigu yra galimybė, turi pirmumo teisę pasirinkti darbo pamainą.

§       DK 150 str. 4 d. Darbuotojai, auginantys vaiką iki trejų metų, darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų gali būti skiriami dirbti viršvalandinius darbus tik jų sutikimu.

§       DK 154 str. 4d. Darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki 14 metų, gali būti skiriami dirbti naktį, tik gavus jų sutikimą.

§       DK 155 str. 4 d. Darbuotojai, auginantys vaiką iki trejų metų, bei darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų budėti įmonėje arba namuose gali būti skiriami tik jų sutikimu.

§       DK 161 str. 6 d. 162 str. 2 d. Darbuotojus, auginančius vaiką iki trejų metų, bei darbuotojus, vienus auginančius vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų dirbti poilsio ir švenčių dienomis galima skirti tik jų sutikimu.

§       DK 166 str. 2 d. Darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų, suteikiamos 35 dienų kasmetines minimalios atostogos. Įprastais atvejais – 28 dienos.

§       DK 169 str. 4 d. Darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki 14 metų, turi teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką.

§       DK 184 str. Darbuotojo reikalavimu suteikiamos nemokamos atostogos:

-       Darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų, - iki 14 kalendorinių dienų; Pavyzdžiui, rugsėjo 1 dieną norint išleisti vaikus i mokykla, galite reikalauti bent 1 dienos nemokamų atostogų, o darbdavys privalo jas suteikti.

-       Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų – iki trisdešimties kalendorinių dienų;

§       DK 214 str. Darbuotojams, auginantiems du vaikus iki 12 metų, suteikiama 1 papildoma poilsio diena per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę. Šių papildomų poilsio dienų prijungimo prie kasmetinių atostogų galimybės, Darbo kodeksas nenumato.

§       DK 220 str. 3 d. Darbuotojai, auginantys vaiką iki trejų metų, bei darbuotojai, vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, gali būti siunčiami į tarnybinę komandiruotę tik jų sutikimu.

 

Paaiškinimai:

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senatas išaiškino "Vieni augina vaikus" sąvoką. „Vieni auginantys vaikus“ yra pripažįstami darbuotojai, kurie faktiškai vieni augina vaiką (pavyzdžiui, yra našlys, vieniša motina, kitas iš tėvų atlieka bausmę kalėjime, santuoka yra nutraukta ar tėvai gyvena skyrium ir teismo sprendimu vaikas gyvena su vienu iš tėvų). Šis sąrašas nėra baigtinis, nes praktikoje gali būti ir kitų situacijų, kada vienas iš tėvų bus pripažįstamas kaip vienas auginantis vaiką. Šios sąvokos aiškinimui neturi reikšmės, ar darbuotojas vienas išlaiko auginamą vaiką, ar kitas vaiko tėvas taip pat vykdo pareigą materialiai išlaikyti nepilnametį vaiką.

Taigi, siekiant pasinaudoti darbuotojui taikoma garantija, darbdaviui ar teismui reikia pateikti atitinkamus įrodymus, kurie pagrįstų jau minėtas aplinkybes: vaiko gimimo liudijimą, ištuokos liudijimą ir pan.

 

     Nėščių moterų garantijos

 

§       Darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus šio Kodekso 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus, taip pat laikinąją darbo sutartį pasibaigus jos terminui. (DK 132 str. 1 d.);

§       Nėščios moterys, neseniai pagimdžiusios moterys ir krūtimi maitinančios moterys gali būti siunčiamos į tarnybinę komandiruotę tik jų sutikimu. (DK 220 str. 3 d.)

§       nėščios moterys, neseniai pagimdžiusios moterys, krūtimi maitinančios moterys gali būti skiriamos dirbti naktį tik jų sutikimu. (154 str. 4 d.)

§       Nėščias moteris, neseniai pagimdžiusias moteris ir krūtimi maitinančias moteris dirbti poilsio ir švenčių dienomis bei dirbti viršvalandžius galima skirti tik jų sutikimu. (DK 161 str. 6 d., 162 str. 2 d. ir 150 str. 4 d.)

§       Ne visas darbo dienos ar darbo savaitės darbo laikas nustatomas pareikalavus nėščiai moteriai, neseniai pagimdžiusiai moteriai ar krūtimi maitinančiai moteriai. (DK 146 str. 1 d. 3 p.)

§       Teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo įmonėje turi nėščios moterys. (DK 169 str. 4 d.) Vyrams jų pageidavimu kasmetinės atostogos suteikiamos žmonos nėštumo ir gimdymo atostogų metu. (DK 169 str. 5d.)

§       DK 278 straipsnis. Motinystės sauga

     1. Nėščias, neseniai pagimdžiusias moteris ar krūtimi maitinančias moteris negalima įpareigoti dirbti esant tokioms darbo sąlygoms ir veiksniams, kurie gali turėti neigiamą poveikį moters ar kūdikio sveikatai. Nėščioms, neseniai pagimdžiusioms moterims ar krūtimi maitinančioms moterims kenksmingų darbo sąlygų ir pavojingų veiksnių sąrašą (toliau šiame straipsnyje – kenksmingų darbo sąlygų sąrašas) tvirtina Vyriausybė.

2. Darbdavys, vadovaudamasis kenksmingų darbo sąlygų sąrašu bei darbo aplinkos įvertinimo rezultatais, privalo nustatyti galimo poveikio pobūdį ir trukmę nėščios, neseniai pagimdžiusios moters ar krūtimi maitinančios moters saugai ir sveikatai. Nustatęs galimą poveikį, darbdavys privalo imtis laikinų priemonių tokiai rizikai pašalinti.

3. Jeigu pavojingų veiksnių neįmanoma pašalinti, darbdavys įgyvendina darbo sąlygų gerinimo priemones, kad nėščia, neseniai pagimdžiusi moteris ar krūtimi maitinanti moteris nebepatirtų tokių veiksnių poveikio. Jeigu pakeitus darbo sąlygas tokio poveikio neįmanoma pašalinti, darbdavys privalo perkelti tokią moterį (jos sutikimu) į kitą darbą (darbo vietą) toje pačioje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje.

4. Perkeltai į kitą darbą (darbo vietą) toje pačioje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje nėščiai, neseniai pagimdžiusiai moteriai ar krūtimi maitinančiai moteriai mokamas ne mažesnis kaip iki perkėlimo į kitą darbą (darbo vietą) gautas vidutinis darbo užmokestis.

5. Nesant galimybės nėščią moterį perkelti į kitą darbą (darbo vietą), neturintį neigiamo poveikio jos ar būsimo kūdikio sveikatai, nėščiai moteriai jos sutikimu suteikiamos atostogos iki nėštumo ir gimdymo atostogų ir jų metu mokamas jai priklausantis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.

6. Nesant galimybės neseniai pagimdžiusią moterį ar krūtimi maitinančią moterį po nėštumo ir gimdymo atostogų perkelti į kitą darbą (darbo vietą), neturintį neigiamo poveikio jos ar kūdikio sveikatai, tokiai moteriai jos sutikimu suteikiamos vaiko priežiūros atostogos, kol vaikui sueis vieneri metai, ir jai per tą laikotarpį mokamos įstatymų nustatytos motinystės socialinio draudimo pašalpos.

7. Kai nėščiai, neseniai pagimdžiusiai moteriai ar krūtimi maitinančiai moteriai reikia pasitikrinti sveikatą, ji privalo būti atleidžiama nuo darbo ir už tą laiką paliekamas vidutinis darbo užmokestis, jeigu pasitikrinti sveikatą reikia darbo metu.

8. Krūtimi maitinančiai moteriai, be bendros pertraukos pailsėti ir pavalgyti, ne rečiau kaip kas trys valandos suteikiamos ne trumpesnės kaip pusės valandos pertraukos kūdikiui maitinti. Moters pageidavimu pertraukas kūdikiui maitinti galima sujungti ar pridėti prie pertraukos pailsėti ir pavalgyti arba perkelti į darbo dienos pabaigą atitinkamai sutrumpinant darbo dieną. Pertraukos kūdikiui maitinti apmokamos pagal darbuotojos vidutinį darbo užmokestį.

9. Nėščias, neseniai pagimdžiusias moteris ar krūtimi maitinančias moteris skirti viršvalandiniams darbams be jų sutikimo draudžiama.

10. nėščios, neseniai pagimdžiusios moterys ir krūtimi maitinančios moterys gali būti skiriamos dirbti naktį, poilsio ir švenčių dienomis bei siunčiamos į komandiruotes tik jų sutikimu. Jei tokios darbuotojos nesutinka dirbti naktį ir pateikia pažymą, kad toks darbas pakenktų jų saugai ir sveikatai, jos perkeliamos dirbti dieną. Jei dėl objektyvių priežasčių tokių darbuotojų neįmanoma perkelti į dieninį darbą, joms suteikiamos atostogos iki nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios arba vaiko priežiūros atostogos, kol vaikui sueis vieneri metai. Atostogų iki nėštumo ir gimdymo atostogų pradžios metu mokamas darbuotojai priklausantis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.

 

Paaiškinimai:

Motinos, pateikusios darbdaviui sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie gimdymą ir auginančios vaiką, kol jam sukaks vieneri metai, Kodekse vadinamos neseniai pagimdžiusios moterys. Krūtimi maitinanti moteris Kodekse - motinos, pateikusios darbdaviui sveikatos priežiūros įstaigos pažymą, kad augina ir maitina krūtimi savo vaiką. DK 146 str. 1 d. 3 p.