Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projektų antrojo etapo informacijos atnaujinimo

FORMA

 

Vystymo bendrijos (VB) pavadinimas

ŠEIMOS PLANETA: šeimai palanki organizacija

VB interneto svetainės adresas

http://family-friendly-university.su.lt/

VB vadovaujantysis partneris, kontaktai

Šiaulių universitetas, Lyčių studijų institutas,

P.Višinskio 25, Šiauliai

Tel. (8~41) 595757,
faksas (8~41) 595757
el. paštas msc@cr.su.lt
http://www.su.lt/

 

Kiti VB partneriai

Šiaulių profesinių sąjungų susivienijimas (ŠPSS), Šiaulių universiteto studentų atstovybė (ŠUSA),  Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai (ŠPPAR).

VB projektas skirtas šioms tikslinėms grupėms

Tikslinės grupės:

1.        Studijuojantys jauni žmonės, turintys šeimas ar norintys jas sukurti, tačiau neturintys šeimos bei karjeros derinimo įgūdžių;

2.        Moterys – siekiant gerinti jų padėtį darbo rinkoje ir įtvirtinant lyčių lygybės principus.

VB projekto tikslas (-ai)

Tikslas - formuoti šeimai palankią studijų ir darbo aplinką Šiaulių universitete kuriant ir išbandant inovatyvią metodiką bei priemones, padėsiančioms derinti šeimą ir profesinį gyvenimą bei siekiančioms pakeisti stereotipinius lyčių vaidmenis šeimoje ir darbe

VB projekto uždaviniai

Uždaviniai:

 • nustatyti šeimos ir profesinio gyvenimo derinimo (toliau ŠDD) situaciją ir kliūtis įvairaus tipo mokymo(si) įstaigose Lietuvoje; ištirti mokymo(si) įstaigų studentų, darbuotojų ir vadybinio, administracinio personalo stereotipines nuostatas į lyčių vaidmenis šeimoje ir profesiniame gyvenime bei nustatyti šeimos ir profesinio gyvenimo derinimo mokymo(si) vietoje poreikius, šeimai palankių studijų ir darbo vietų kriterijus;
 • sukurti ir išbandyti Šiaulių universitete studijų ir lankstaus darbo organizavimo priemones, leidžiančias derinti šeimos ir profesinius besimokančiųjų ir darbuotojų įsipareigojimus, didinančias studijuojančio jaunimo konkurencingumą darbo rinkoje;
 • sukurti ir išbandyti Šiaulių universitete besimokančiųjų ir darbuotojų vaikų priežiūros priemones, leidžiančias sėkmingai derinti studijų, darbo ir šeimos įsipareigojimus;
 • sukurti ir išbandyti Šiaulių universitete į ugdymo turinį integruotus šeimos ir profesinio gyvenimo derinimo naujus metodus ir edukacines priemones, kurios formuotų mokymo(si) įstaigų besimokančiųjų ir darbuotojų nestereotipines lyčių vaidmenų sampratas, įgalintų mokymo(si) įstaigose moteris aktyviau dalyvauti profesiniame gyvenime, o vyrus imtis globojamųjų funkcijų ir didesnės atsakomybės šeimoje;
 • sukurti ir išbandyti Šiaulių universitete socialinės, psichologinės ir edukacinės pagalbos teikimo, konsultavimo, karjeros planavimo, įdarbinimo ir tarpininkavimo su darbdaviais priemones, kurios įgalintų besimokančius ir mokymo(si) įstaigų darbuotojus spręsti šeimos problemas, sėkmingiau derinti studijas, darbą ir šeimą;
 • inicijuoti jaunos šeimos, derinančios studijas ir darbą, palaikymo kampaniją Lietuvoje įvairiais lygmenimis (per Vyriausybės politiką, darbdavius, įdarbinimo institucijas, ugdymo sistemą, žiniasklaidą);
 • propaguoti patrauklios šeimai mokymosi įstaigos, studijų ir darbo vietos įvaizdį Lietuvoje, supažindinant ir informuojant mokymo(si) įstaigas bei socialinius partnerius su šeimos ir profesinio gyvenimo derinimo nauda, priemonėmis, gerąja patirtimi Europoje ir Lietuvoje.

 

VB projekto novatoriškumas (trumpai aprašykite kuo įgyvendinamas projektas yra novatoriškas)

 

Vystymo bendrijos ŠEIMOS PLANETA veikla yra inovacija nacionaliniame kontekste. Kitur palankių šeimai įstaigų yra ne viena, tuo tarpu Lietuvoje ši praktika neanalizuota, netaikyta, nebandyta adaptuoti. Veiklos inovatyvumas tarpnacionaliniu lygmeniu pasireiškia ir tuo, kad pasirinkus mokymosi įstaigą kaip inovacijų laboratoriją bus išbandoma sinergetinė kelių faktorių sąveika ir poveikis sėkmingesniam šeimos ir profesinio gyvenimo derinimui: čia bus sujungti faktoriai iš darbo aplinkos, mokymosi institucijos, kur rengiamasi integruotis į darbo rinką ir kurti šeimą, ir edukacinės aplinkos, turinčios įtakos savimonės formavimuisi, socializacijos problemų prevencijai. Vystymo bendrija kurs į procesą, į tikslus ir į kontekstą orientuotas inovacijas.

Pagrindinės veiklos

1.        VB personalo atranka ir įdarbinimas

2.        ŠDD metodikos sukūrimas,  išbandymas ir veiksmo tyrimas

3.        Darbuotojų darbo tvarkaraščių pertvarkymas (lankstaus darbo laiko įvedimas)

4.        Darbuotojų naujų darbo formų (nuotolinis darbas) įdiegimas

5.        Distancinio / neakivaizdinio mokymosi techninių ir didaktinių sąlygų sudarymas bei distancinio mokymosi veiksmingumo išbandymas

6.        Lanksčių studijų tvarkaraščių studentams, turintiems šeimas ir globojamus asmenis,  įvedimas 

7.        Mobilių auklių ir slaugių paslaugos įvedimas

8.        Socialinių, teisinių, informacinių ir konsultacinių paslaugų šeimos klausimais įdiegimas

9.        Studijų programų su ŠDD dimensija metodologijos parengimas ir išbandymas studijų ir ugdymo turinyje, studijiniuose tyrimuose bei laisvalaikio organizavime

10.     ŠDD metodinės medžiagos parengimas ir publikavimas  

11.     Tarpnacionalinė veikla

12.     Poveikis politikai, teisinei bazei

13.     Viešieji ryšiai ir pateikimas (skatinant viešas diskusijas visuomenėje dėl šeimos ir darbo derinimo problemos)

14.     Trys  seminarai VB personalui

15.     Projekto baigiamosios ataskaitos rengimas ir pateikimas fondui

Planuojami rezultatai

 • atlikus tyrimą nustatytos šeimos ir profesinio gyvenimo derinimo kliūtys įvairaus tipo mokymo(si) įstaigose Lietuvoje (1universitetas, 1 kolegija, 1 tęstinių studijų institutas);
 • ištirtas mokymo(si) institucijų studentų, darbuotojų ir vadybinio, administracinio personalo požiūrius į lyčių vaidmenis šeimoje ir profesiniame gyvenime (1000 respondentų) bei nustatyti šeimos ir profesinio gyvenimo derinimo mokymosi vietoje poreikius, šeimai palankios studijų ir darbo vietos kriterijai (100 tiesioginių naudos gavėjų kokybinis tyrimas), sukurta šeimos ir profesinio gyvenimo derinimo mokymo įstaigose metodika;
 • išbandytos studentų ir darbuotojų, turinčių šeimą ir vaikus, lanksčios darbo organizavimo formos, leidžiančios derinti šeimą ir profesinį gyvenimą;
 • dviejuose fakultetuose/ dvejose studijų programose sukurtos ir išbandytos studentų ir darbuotojų vaikų priežiūros priemonės, padedančios sėkmingai plėtoti profesinę veiklą studijų ir darbo vietoje asmenims, turintiems šeimą. Sukurtas vaikų priežiūros centras ir organizuota jo veikla, įrengti 2 žindančių moterų kampeliai, 3 vaikų žaidimo ir motinų-tėvų distancinio mokymosi darbo vietų bendros patalpos bibliotekoje ir studentų bendrabučiuose; pasitelkus studentų praktikas ir studentų savanorių veiklą sukurta “mobilių auklių” paslauga studentų ir darbuotojų vaikams;
 • sukurtos ir išbandytos metodologinės priemonės, leidžiančios integruoti ŠDD dimensija, nestereotipinių lyčių vaidmenų, vyrų globojamųjų funkcijų ugdymą į mokymo turinį, pedagogų rengimo studijų programas, studentų mokslinį darbą ir laisvalaikio organizavimą. Sukurta šeimos ir profesinio derinimo dimensijos integravimo mokymo procesą inovatyvi metodika, sukurta metodinė medžiaga, atlikti dėstytojų ir vadybinio personalo mokymai, atliktas metodikos išbandymas praktikoje;
 • pagerinti studentų, turinčių šeimas, užimtumo ir ŠDD gebėjimai, sukurta šių gebėjimų ugdymo metodika;
 • įdarbinta 10 studentų, turinčių šeimas (sukurta ir išbandyta šių studentų studijų ir darbo grafikų tarpusavio derinimo metodika);
 • sukurtos ir išbandytos socialinės, psichologinės ir edukacinės pagalbos teikimo, konsultavimo, karjeros planavimo priemonės, kurios įgalintų besimokančius ir mokymosi įstaigų darbuotojus spręsti šeimos problemas, sėkmingiau derinti šeimą ir profesinį gyvenimą;
 • praplėstas mokymo institucijų ir socialinių partnerių žinojimas apie patrauklios ir draugiškos šeimai mokymosi ir darbo aplinką, jos teigiamą poveikį, kūrimo priemones ir pavyzdžius, Lietuvos ir užsienio patirtį.

 

Pasiekus projekto rezultatus numatomos pasekmės

§         numatoma, kad specialių mokymų, seminarų ir akcijų metu suteiktos žinios formuos palankų požiūrį į šeimą ir į moterį, auginančią vaikus bei siekiančią karjeros

§         karjeros planavimo ir valdymo paslaugų plėtra darbuotojams, turintiems šeimą ir vaikus, suteiks žinių apie teises ir galimybes dalyvauti darbo rinkoje, kvalifikacijos ir karjeros galimybes derinant šeimyninį ir profesinį gyvenimą

§         šeimai palankios mokymosi aplinkos sukūrimas ir priemonių įdiegimas formuos teigiamą mokymo įstaigų administracijos ir dėstytojų požiūrį į jaunas šeimas ir skatins teigiamą požiūrį studentų motyvaciją jaunas šeimas, gimdyti vaikus

Numatomas poveikis

 • įstatymų pataisos, numatančios, kad projekto metu sukurtos ir išbandytos lanksčios ir modernios studijų, egzaminų ir atsiskaitymų priemonės ir formos pagerins šeimas ir vaikus turinčių studentų galimybes derinti šeimą ir studijas;
 • numatoma, kad naujų vaikų priežiūros paslaugų ir praktinių priemonių (vaiko centro, žindymo kambarių), įdiegimas mokymo įstaigos aplinkoje užtikrins (pagerins) vaiko priežiūros paslaugų prieinamumą besimokančiai studentų šeimai.

 

 

Tarptautinio bendradarbiavimo sutartys (nurodykite pavadinimą ir identifikacijos kodą)

InGe Integrating Gender Equality

Identifikacijos kodas 4038

Tarptautinės vystymo bendrijos partneriai

1.        Nyderlandai Brandweer Van Binner naar Buiten NL-2004/EQH/0004

2.        Danija Mpowermen2men DK-33

3.        Ispanija IGUALDADER ES-ES20040102

4.        Lietuva Šeimos planeta:šeimai palanki organizacija LT-23

Tarptautinės vystymo bendrijos veiklos

§         Apvalaus stalo diskusija ”Organizational Change by Gender Equality Policy and Diversity in National EQUAL Projects” (ES)

§         Partnerių pasitarimas; pasirengimas tyrimų seminarui; seminaras „Lygios galimybės ir lyties aspekto strategija“; partnerių studijų vizitas; įvertinimas (NL)

§         TVB pasitarimas; projekto ir tyrimo eigos vertinimas; NL ES; DK studijų vizitas Lietuvoje: priešgaisrinės apsaugos; socialinės globos ir priežiūros, švietimo įstaigose; įvertinimas  (LT)

§         TVB pasitarimas; seminaras „Talkinantys vyrai“; studijų vizitas NL, ES ir LT Danijoje; įvertinimas (DK)

§         Seminaras “Workshop Cultural Change Strategies to Reduce Gender Gaps” (NL)

§         Projekto pristatymas EK Socialinių reikalų, užimtumo bei lygių galimybių direktorate (Užimtumo savaitės metu, Briuselis)

§         TVB pasitarimas; atskaitos koncepcijos pristatymas; seminaras dalinantis gerąja patirtimi; įvertinimas  (ES)

§         TVB pasitarimas; tarptautinė konferencija (LT)

§         TVB pasitarimas; baigiamosios ataskaitos pristatymas; TVB veiklos įvertinimas  (DK)

§         Sekretoriavimas TVB

Tarptautinės vystymo bendrijos planuojami rezultatai

§         Įnešti indėlį žiniomis, patirtimi ir naujovišku požiūriu į nacionalinius projektus ir lygybės tikslus projekte dalyvaujančiose šalyse

§         Vystyti ir skleisti jungtines lyčių lygių galimybių politikos strategijas

§         Perduoti platesnei auditorijai gerąją praktiką apie lygias galimybes, darbo ir šeimos derinimą, lyčių studijas ir profesionalius profilius, horizontalios bei vertikalios segregacijos sumažinimą darbo srityse, kuriose dominuoja vyrai ar moterys

§         Surinkti seminaruose naudotą medžiagą ir perduoti seminarų, studijų vizitų, konferencijų rezultatus.