PROJEKTĄ REMIA

LIETUVOS RESPUBLIKA

EUROPOS SĄJUNGA

Europos socialinis fondas

 

 

ŠEIMOS PLANETA: harmoningos bendruomenės link

 

2004 m. pabaigoje Šiaulių universitete buvo pradėtas vykdyti ES iniciatyvos EQUAL konkursą laimėjęs projektas „ŠEIMOS PLANETA: Šeimai palanki organizacija“. Pagrindinis projekto tikslas – kurti šeimai palankią studijų ir darbo aplinką Šiaulių universitete.

Projektą įgyvendina partnerystės principu suburta Nacionalinė vystymo bendrija, kurią sudaro Šiaulių universitetas, Šiaulių profesinių sąjungų susivienijimas, ŠU studentų atstovybė bei Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Projekto vykdymo trukmė – treji metai, jam įgyvendinti yra skirta 1,3 mln. Lt.

 

Kokia organizacija yra palanki šeimai?

 

Šeimai palanki organizacija apibrėžiama kaip tokia, kurioje darbuotojams padedama derinti profesinius ir šeimos įsipareigojimus, kurioje yra sudarytos sąlygos ir studijuoti, dirbti, siekti karjeros, ir auginti vaikus, prižiūrėti sergančius bei pagyvenusius šeimos narius.

Šeimai palanki darbo ir studijų aplinka įgyvendinama sudarant galimybę rinktis lankstų darbo ir studijų grafiką, steigiant vaikų ir pagyvenusių žmonių priežiūros institucijas, stengiantis keisti nuostatas į šeimą, vyrų ir moterų santykius.

Šeimai palanki organizacija privalo apimti visus kolektyvo narius ir būti palanki ne tik moterims ir vaikams. Nors šeimos ir profesinių vaidmenų derinimo problemos dažniausiai slegia moteris, tačiau senųjų ES šalių patirtis rodo, kad priemonės, orientuotos tik į moterų padėties gerinimą, nedavė lauktų rezultatų. Ilgainiui suvokta, kad, siekiant pozityvių pokyčių, turi būti orientuojamasi ne tik į moteris, bet ir į vyrus, palaikomos apskritai darbo ir gyvenimo pusiausvyrą skatinančios vertybės.

 

Palankaus šeimai universiteto kūrimo prielaidos

 

Pirmojo projekto ŠEIMOS PLANETA etapo metu buvo atliktas Jono Ruškaus vadovaujamas tyrimas „Šeimai palankios organizacijos kūrimo prielaidos Šiaulių universitete“. Tyrimas parodė, kad vaikus auginančių universiteto narių poreikis derinti darbo ir šeimos vaidmenis yra traktuojamas kaip individuali, o ne visos organizacijos problema. Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas vyksta labiau neformaliu keliu, pavyzdžiui, kuriant gerus santykius su vadovais: geri santykiai reiškia, kad šeimos bei darbo vaidmenis galima suderinti ir atvirkščiai.

Šeimai palankaus universiteto idėją labiausiai palaiko vaikus auginantys ir dėl to įvairiapusę diskriminaciją patiriantys studentai: jiems sunkiau susirasti darbą, planuoti savo karjerą, derinti šeimą ir profesinę veiklą, nėra pasirengę spręsti šeimos socialines, ekonomines, psichologines problemas.

Mažiausiai suinteresuoti šeimai palankios darbo aplinkos kūrimu yra didelių padalinių vadovai, vadovaujantys universiteto asmenys, nors būtent jie yra atsakingi už kolektyvo bendruomeniškumą, visiems priimtinų santykių stiliaus kūrimą. Deja, vadovams šeimos ir darbo vaidmenų derinimas yra svetima, tolima realybė, o projekto idėja kelia pokyčių baimę. Pažymėtina, kad Lietuvos respublikos įstatymuose numatyta darbdavio atsakomybė sukurti darbuotojams kokybišką darbo vietą. Beje, ŠU darbuotojų etikos kodekse taip pat be kita ko nurodoma, kad vadovaujantis darbuotojas privalo stengtis universitete kurti darbingą ir draugišką aplinką, darbą vadovaujamame kolektyve paskirstyti tolygiai, kad būtų maksimaliai panaudotos kiekvieno pavaldinio galimybės ir kvalifikacija.

Kita vertus, tyrimas atskleidė, kad Šiaulių universitetas turi ir palankios šeimai organizacijos bruožų bei resursų: paminėtinas kai kurių vadovų lankstumas šeimos ir užimtumo vaidmenų derinimo atžvilgiu, laisvalaikio organizavimo tradicijos universitete, pačių darbuotojų menkai išnaudojamos kvalifikacijos kėlimo galimybės ir kt.

Be to, Šiaulių universitetas – jaunas, mobilus, lankstus, čia nėra nusistovėjusių nekintančių taisyklių kaip kai kuriuose senuosiuose universitetuose, todėl galima tikėtis pačios bendruomenės palankumo siūlomoms inovacijoms. Be to, ŠU tarp kitų universitetų išsiskiria kaip turintis patirties lyčių studijų srityje.

 

ŠEIMOS PLANETA atneš naudos visiems

 

Europos Sąjungoje šeimos politikos plėtra laikoma prioritetine, tačiau Lietuvoje kol kas tokiai politikai skiriama mažai dėmesio. Projekto metu atlikta analizė rodo, kad šalyje trūksta galimybių taikyti lanksčias darbo organizavimo formas, pertvarkyti darbo grafiką žmogui palankesnėmis sąlygomis, sudaryti galimybę keliems darbuotojams dalintis vieną darbą, įdiegti nepilnos darbo dienos grafiką, sudaryti sąlygas dirbti namuose, atlikti darbus internetu. Visos šios ir panašios priemonės būtinos norint sukurti šeimai palankios organizacijos modelį.

Todėl ŠEIMOS PLANETOS rengėjų užsibrėžtas tikslas pirmiesiems Lietuvoje sukurti ir išbandyti inovatyvią metodiką bei priemones, padėsiančias derinti šeimą ir profesinį gyvenimą yra sudėtingas ir kompleksinis uždavinys. Projekto rengėjų kuriamas modelis turėtų tapti pavyzdžiu ir kitoms Lietuvos įmonėms bei organizacijoms, siekiančioms rūpintis savo darbuotojų darbo ir gyvenimo kokybe. Projekto rezultatai turėtų būti svarbūs įvairioms Lietuvos institucijoms: LR Seimo Šeimos ir vaiko reikalų komisijai, Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo ir mokslo ministerijoms, Rektorių konferencijai, profesinėms sąjungoms ir kt.

Projekto ŠEIMOS PLANETA patirtis pasklis dar plačiau – projekto rengėjai reguliariai keičiasi patirtimi su trimis panašius EQUAL iniciatyvos projektus įgyvendinančiais partneriais Europoje.

 

ŠU – inovacijų laboratorija

 

Projekto vykdymo metu Šiaulių universitetas tampa tam tikra inovacijų laboratorija: siekiama išbandyti konkrečias projekte numatytas priemones, išanalizuoti jų efektyvumą, paklausą, ištirti, su kokiomis problemomis, sunkumais, pasipriešinimu susiduriama jas įgyvendinant.
Šiuo metu kuriamos ir diegiamos įvairios projekte numatytos inovacijos, padėsiančios darbuotojams, studentams derinti šeimą ir darbą ar studijas: pertvarkomi darbo ir studijų tvarkaraščiai (bandoma įdiegti lankstaus darbo laiko bei lanksčių studijų tvarkaraščius), diegiamos nuotolinės studijos ir nuotolinis darbas, keičiamos studijų programos ir kt.

Nuo 2005 m. spalio mėn. universiteto darbuotojams ir studentams teikiamos teisinės, medicininės, psichologinės, studentų įdarbinimo ir karjeros konsultavimo paslaugos. Šios paslaugos yra nemokamos, teikiamos individualiai – elektroniniu paštu arba tiesiogiai bendraujant su kvalifikuotais specialistais.

 

Pirmasis Lietuvoje vaikų priežiūros centras

 

Viena iš patraukliausių projekto ŠEIMOS PLANETA įdiegtų naujovių – vaikų priežiūros centro įkūrimas. Centras įkurtas 2005 m. lapkričio mėn. Šiaulių universiteto lėšomis rekonstruotose patalpose, esančiose Socialinių mokslų fakultete (Architektų g. 1).

Vaikų priežiūros centre kasdien nuo 16 iki 21 val. studentai ir dėstytojai gali palikti savo 3 – 12 metų vaikus. Vaikus čia prižiūri, moko piešti, muzikuoti, vaidinti paskutiniųjų edukologijos kursų studentai. Yra pageidaujančių į centrą vesti ir mažesnius nei 3 metų vaikus, tačiau projekto rengėjai mano, kad studentams rūpintis tokio amžiaus vaikais – per didelė atsakomybė.

Atlyginimai vaikus prižiūrintiems studentams mokami iš projekto ŠEIMOS PLANETA lėšų. Šalia vaikų priežiūros centro nuo 2006 m. balandžio 26 d. veikia ir viena iš dviejų projekto lėšomis įsteigtų distancinio mokymo klasių. Kita tokia klasė su vaikų žaidimų kampeliu įkurta studentų bendrabučio patalpose (Dubijos g. 1 b). Vaikus auginantys studentai ir dėstytojai čia gali rengtis paskaitoms, nemokamai naudotis internetu, o kol jie dirba, turi ką veikti ir jų vaikai. Projekto rengėjai yra numatę sukurti ir platesnį vaikų priežiūros paslaugų tinklą, įsteigti mobilių auklių ir slaugių paslaugas.

 

Vienas iš ŠEIMOS PLANETOS tikslų –  „sąmonės keitimas“

 

Projekto vykdytojai stengiasi išryškinti moterų ir vyrų skirtingus poreikius ir patirtis universitete ir numato įvairias priemones, kurios padėtų keisti patriarchalines visuomenės nuostatas į šeimą, į vyrų ir moterų santykius, į individą. Kuriama metodologija, kaip šių problemų sprendimui adaptuoti studijų turinį, keisti kai kuriuos studijų modulius. Rengiamos įvairios „sąmonės keitimo“, t. y. poveikio vadovų, darbuotojų ir studentų sąmonei, priemonės, kuriomis propaguojamas naujas požiūris į vyro ir moters vaidmenis šeimoje bei profesinėje veikloje, skatinamas bendradarbiavimas ir pokyčiai, lemiantys aukštesnę visos visuomenės gyvenimo ir demokratijos kokybę, akademinės lygybės, solidarumo ir teisės viršenybės vertybės.

 

Parengė Sigita Inčiūrienė